Úvod   |    Solárne systémy   |    Slnečné kolektory   |    Fotogaléria   |    Naše služby pre Vás   |    Dotácie   |    Kontakt

SOLÁRNE SYSTÉMY

       Slnko je základnou podmienkou života na zemi. Je obnoviteľným zdrojom energie využiteľným na výrobu tepla a elektrickej energie. Premenu slnečných lúčov na teplo zabezpečujú špeciálne zariadenia – slnečné termické kolektory. Slnečný kolektor, spojovacie potrubie a spotrebič sú základnými stavebnými prvkami solárnych systémov.
       Pojem spotrebič znamená zásobník TÚV, bazén, vykurovací systém alebo iný spôsob využitia tepelnej energie.
       Vzhľadom na nerovnomernosť prísunu energie slnečného žiarenia počas roka, musíme vždy počítať so stabilným zdrojom dohrevu požadovaného spotrebiča.

Príprava teplej úžitkovej vody.

       Slnečnými kolektormi možno v ročnom priemere ušetriť 60 až 75 % energie potrebnej na prípravu TÚV. Teplo zo slnečných kolektorov možno vhodne využiť všade tam, kde je veľká spotreba teplej vody, napr. zariadenia cestovného ruchu, kuchyne, športové areály, poľnohospodárske farmy, rodinné domy a pod.
       Z hľadiska investičných nákladov je optimálne využiť pre celoročnú prípravu TÚV ploché slnečné kolektory so selektívnou konverznou vrstvou. Ako zásobníky TÚV sa používajú špeciálne solárne vertikálne bojlery s výrazne väčšou teplovýmennou plochou.
       Pri návrhu solárnych systémov na ohrev TÚV sa vychádza z toho, že spotreba TÚV je počas celého roka konštantná a plocha slnečných kolektorov sa približne dimenzuje na pokrytie plánovaných potrieb TÚV v letnom polroku.
       V rodinných domoch treba počítať s plochou 1,2-1,5m2 kolektorovej plochy na 1 obyvateľa, pričom na 1m2 plochy kolektora pripadne 50-60 litrov objemu zásobníka vody. Optimálne navrhnutý a prevádzkovaný solárny systém dodá ročne z 1m2 kolektorovej plochy 450-500 kWh tepelnej energie.
       Ekonomické optimum pri krytí ročných energetických potrieb na ohrev úžitkovej vody je 55 až 60 %. Chýbajúca časť solárneho príkonu sa v chladnejších mesiacoch roka zabezpečuje ďalším výmenníkom tepla napájaným zo zdroja ústredného vykurovania alebo elektrickým dohrevom.

Ohrev vody v bazénoch.

       Inštalovaním solárneho ohrevu vo vonkajších bazénoch sa dá predĺžiť kúpacia sezóna a samozrejme kúpanie v bazénoch s teplejšou vodou je príjemnejšie.
       Bazénová voda sa môže priamo prečerpávať cez cenovo výhodné plastové absorbéry, v prípade využitia kovových zasklených kolektorov musíme použiť protiprúdový výmenník tepla.
       Pri ohreve vonkajších nekrytých bazénov by mala byť plocha kolektorov asi 40 až 60 % vodnej plochy bazéna. V prípade vnútorných bazénov bez priameho dopadu slnečného žiarenia sa plocha kolektorov rovná 80 až 100 % plochy hladiny. Takémuto bazénu musíme všetku energiu dodať ohrevom.
       Bazény s transparentným prekrytím fungujú ako samostatný kolektor a v horúcom lete v nich vznikajú prebytky tepla. Takéto bazény nepotrebujú pre svoj ohrev veľké kolektorové plochy.
       Väčšina realizácií solárneho ohrevu bazénov využíva na odoberanie tepla zo solárneho výmenníka filtračné čerpadlo bazénovej vody. V záujme spoľahlivosti a úspory elektrickej energie je však ideálne inštalovať samostatný cirkulačný okruh bazénovej vody cez solárny výmenník so samostatným čerpadlom.
       Hlavne pri vonkajších bazénoch je vhodné hladinu zakrývať v čase, keď je mimo prevádzky. Šetríme tým energiu potrebnú na jeho ohrev a zabraňujeme jeho znečisťovaniu.

Prikurovanie objektov.

       V súčasnosti rastie počet investorov, ktorí majú záujem o solárne prikurovanie objektov.
       Treba si však uvedomiť, že v našich klimatických podmienkach je solárny systém schopný iba pomáhať pri vykurovaní a miera jeho energetického a tým aj finančného efektu je závislá predovšetkým na teplote vykurovaného média.
       Na solárnu podporu vykurovania sú vhodné iba objekty s malými tepelnými stratami. To znamená objekty s dobrými tepelnoizolačnými parametrami a nízkoteplotným vykurovacím systémom. Tak ako pri ohreve teplej vody solárne teplo „ukladáme“ do zásobníka TÚV, pri solárnom prikurovaní ukladáme teplo do akumulačnej nádoby s vykurovacou vodou. V prípade dosiahnutia požadovanej teploty média v akumulačnej nádobe a pri požiadavke vykurovať, môže vykurovací systém teplo z akumulačnej nádoby zúžitkovať. Najjednoduchším riešením je predohrev spiatočky pred jej vstupom do kotla alebo rozdeľovača. Aby bol prínos kolektorov pre potrebu vykurovania dostatočný, potrebujeme väčšiu plochu kolektorov a kolektory s väčším energetickým ziskom, napr. ploché vákuové kolektory alebo trubicové vákuové kolektory. To zase prináša problém letných tepelných prebytkov. Ideálna je tzv. trojkombinácia, kolektory v lete ohrievajú TÚV a vonkajší bazén, v zime predohrievajú vodu a podporujú vykurovanie.
       V posledných mesiacoch sa čoraz viac využívajú technické riešenia solárneho prikurovania s rôznymi kombi-zásobníkmi tepla, prípadne s centrálnymi zásobníkmi tepla dostatočného objemu, do ktorého okrem slnečných kolektorov vstupujú aj ďalšie zdroje tepla a napájajú sa z neho všetky potrebné spotrebiče v objekte. Každopádne sú to už pomerne zložité energetické systémy a preto ich návrh a realizáciu treba ponechať odborníkom.

Úvod      |      Solárne systémy      |      Slnečné kolektory      |      Fotogaléria      |      Naše služby pre Vás      |      Dotácie      |      Kontakt
© 2009 SOLTERM    -    created by -mk-webdizajn